Represa dels controls de qualitat de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, posposats per la crisi sanitària

Aigues1

Aigues2

Durant la segona quinzena d’abril se’n recolliran 280 mostres, prioritzant els controls als dipòsits de capçalera o les estacions de tractament d’aigües, així com els controls a les xarxes de distribució de tots els municipis

 

La Unitat d’Aigües de la Diputació de Lleida ha reprès els controls analítics que el servei dispensa durant l’any pel territori i que van quedat paralitzats per la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.

 

La paralització de l’activitat va ser deguda a la voluntat de prevenir qualsevol tipus de contagi al personal de la Unitat i d’evitar al màxim la proliferació del virus, donat el risc que suposava haver de desplaçar-se per tot el territori. Tot i això, s’han garantit tots els controls analítics d’urgència, ja sigui per incompliments o per anomalies analítiques de les mostres que ja s’havien recollit prèviament a la crisi. Tots aquests processos es van fer d’acord amb els criteris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

En tractar-se d’un servei essencial, passades gairebé cinc setmanes des de l’inici de la crisi sanitària i d’acord amb l’Agència de Salut, s’ha decidit reprendre la recollida de mostres programades per al mes d’abril, tot concentrant-les durant la segona quinzena del mes. Això suposarà que es recullin 280 mostres d’aigua, distribuïdes entre totes les comarques de Lleida, en funció del nombre d’habitants i el volum d’aigua subministrada a cada xarxa de distribució.

 

Des de la represa es prioritzen els controls als dipòsits de capçalera o les estacions de tractament d’aigües, així com els controls a les xarxes de distribució de tots els municipis. Queden posposades les anàlisis en edificis públics, o sigui, llars d’infants, escoles i casals, entre altres, donat que resten tancats per la crisi sanitària.

 

Per poder realitzar els treballs de recollida de mostres, s’ha procedit a equipar el personal de la unitat amb els EPI corresponents, per tal de protegir el personal i evitar al màxim el contagi.

 

D’acord amb la legislació vigent, es comprovaran els paràmetres microbiològics (bacteris coliforms, escherichia coli, enterococs, etc.) que poden representar un risc per a la salut de les persones, així com paràmetres físics i químics (com per exemple: terbolesa, conductivitat, pH, amoni, etc.), a més del nivell de desinfectant a l’aigua (clor residual lliure i combinat).

 

Un cop es vagin rebent els resultats de les mostres recollides, i en el cas de detectar-s’hi algun incompliment analític, caldrà procedir a recollir una contramostra, per tal de confirmar o no el resultat obtingut prèviament.

 

Durant aquests dies, dos equips s’encarreguen de la recollida de mostres i es compta amb la col·laboració de personal dels Consells Comarcals de Pallars Jussà, Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya i Alta Ribagorça.

 

També cal destacar la implicació dels laboratoris que presten els serveis d’anàlisi, donat que també han estat declarats servei essencial.

 

La finalitat de tot plegat és la de garantir la protecció de la salut de tots els ciutadans amb un adient control de la qualitat de l’aigua destinada al consum.

 

Lleida, 20 d’abril de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat