Pressupost de la Diputació 2013: més recursos pels ajuntaments, per salut, per atenció social i promoció turística i cultural

ORIpresentacio_pressupost_2013_002_vr_editora_2_5677_0_1

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, acompanyat pel diputat i president de la Comissió d’Economia i Finances, Josep Maria Roigé, han presentat aquest dijous en roda de premsa el projecte de pressupost que ha elaborat l’equip de govern de CiU i CDA per a l’any 2013 i que ascendeix a un total consolidat de 102.558.814,69 euros, un 17,5 % més en relació amb el 2012.

Aquest augment és conseqüència d’una major aportació d’ingressos per part de l’Estat espanyol en concepte de participació a la recaptació d’impostos i de l’estalvi de la Corporació, comptabilitzat en 2M€, i, en conjunt, servirà per ampliar el suport que la Diputació dóna als ajuntaments i als consells comarcals”. Reñé ha concretat que més d’un terç del pressupost, 36M€, es destinarà, justament, als ens locals, la qual cosa suposa un increment del 20% respecte l’any 2012.

Dins les diferents tipologies d’ajuts, els adreçats a despesa corrent augmenten un 35%.

En l’àmbit de salut, també augmenta la inversió en la millora d’equipaments sanitaris i les accions en salut fins els 16,8M€, 3M€ més que la dotació actual per actuacions com les millores que es realitzen als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, la construcció de tanatoris i sales de vetlla o la reforma i construcció de consultoris mèdics locals, entre altres.

En l’àmbit de l’atenció social, malgrat no ser una competència pròpia de l’ens, la Diputació de Lleida no és aliena a les dificultats dels moments actuals i per això incrementarà fins a l’1,6M€ els ajuts directes a iniciatives que porten a terme entitats sense ànim de lucre amb la seva col•laboració com poden ser el Banc dels Aliments o de la Fundació Arrels, entre altres, o el mateix departament de Benestar i Família, en concepte d’ajuts d’urgència.


El pressupost, per organismes i patronats

La situació econòmica actual ha estat determinant en el disseny del pressupost i es reinverteixen els recursos en una major promoció turística, econòmica i cultural de les comarques lleidatanes. Tots els organismes de la institució incrementen el pressupost en una mitjana del 12% .

El pressupost del Patronat de Turisme incrementa un 15% amb una dotació inicial de 2,8M€ que es destinarà principalment a una major acció per a la captació de nous mercats turístics a través de campanyes pròpies i de la col•laboració amb l’Agència Catalana de Turisme. La promoció de l’aeroport Lleida-Alguaire manté la partida del 2012 (150.000M€).

El Patronat de Promoció Econòmica té consignada una dotació de 2,2M€, un 14% superior a l’actual. Es potencia l’acció de promoció econòmica, també a través de fires i distintius de qualitat en alimentació. L’aportació a GlobalLleida es manté en 375.000€, com fins ara.

En cultura, s’incrementa la dotació de l’IEI en un 11% fins als 5,9M€ i així s’amplia la dotació per a les diferents línies que aquest ens té establertes. Es mantindran totes les col•laboracions vigents amb diferents associacions i entitats. (a nivell pressupostari, la majoria de col•laboracions s’engloben en una única partida. Les que es visualitzen sense concretar dotació és per aquest motiu.)

La dotació al Museu de Lleida, Comarcal i Diocesà es manté en 300.000€ i la de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell en 257.000€.

L’Organisme Autònom de Gestió i de Recaptació de Tributs té una dotació de 5,9M€, un 9% més que al 2012 que es destinen a la millora del servei al ciutadà invertint en les oficines comarcals i en la implantació de l’administració electrònica.


12,7M€ en Pla específic i PUOSC

El pressupost dota completament l’anualitat 2013 corresponent al Pla Específic de la Diputació de Lleida 2013-2016 (2,5M€) i la conseqüent aportació corresponent al Pla General del PUOSC (2,6M€); així mateix també es consignen partides per abonar els anteriors plans. En conjunt, l’aportació al pressupost és de 12,7M€, dels quals 5,1M€ corresponen a aquesta legislatura i la resta, a l’anterior.

6M€ per manteniment i millora de carreteres

Pel que fa a les carreteres de la Diputació s’ha prioritzat la seguretat vial amb una aposta per la conservació i el manteniment de les vies, que passa dels 3M€ als 4M€. A més, la partida d’inversió per a noves obres s’ha doblat fins als 2M€, fruit del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Continuïtat en la racionalització i l’austeritat

Els criteris de racionalització i austeritat que s’han seguit a la Diputació de Lleida en aquest any primer any complet de legislatura han permès la contenció de la despesa corrent. La centralització de l’adquisició de béns i serveis per al funcionament ordinari de la institució (telèfon, material d’oficina, servei de neteja,…) ha suposat un estalvi de 400.000 euros, a tall d’exemple.

Desplegament de l’administració electrònica

Les actuacions vinculades amb el desplegament de l’administració electrònica tant a la Diputació com a tots els ajuntaments representen més de 500.000€ al pressupostos de la Diputació de Lleida.

Objectiu: endeutament per sota del màxim legal

El pressupost de la Diputació de Lleida preveu una disminució de l’endeutament de la institució en 9M€ per aquest 2013. Amb aquesta amortització, la Diputació de Lleida se situaria en un nivell d’endeutament del 73%, en concret, dos punts per sota del llindar legal màxim establert.

Fons de reserva de 2,5M€ en compliment de la llei

Una de les novetats del pressupost 2013, fruit de la Llei d’Estabilitat Financera i Sostenibilitat Pressupostària és l’habilitació per requisit legal d’un fons de contingència per actuacions imprevistes. Al pressupost de la Diputació de Lleida suposa una reserva de 2,5M€, que s’imputen com a despesa al capítol 2 de béns i serveis.

El pressupost 2013 també mantindrà el suport i la col•laboració a l’esport, especialment, de base. L’aprovació del projecte de pressupost de la Diputació de Lleida per al 2013 es sotmetrà a votació del Ple d’aquest divendres, una vegada ja ha estat informat per la Comissió de Finances del passat dilluns, dia 24 de desembre.

Lleida, 27 de desembre de 2012
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat