Prec a la Diputació de Lleida a favor també del consum de carn

Reñe_votacio_WEB

Reñe_nova_diputada_SLI

Reñe_ple_SLI

Reñe_votacio_SLI

Davant l’aprovació per part de l’Ajuntament de Barcelona de declarar la ciutat “amiga de la cultura vegetariana i vegana” i “del dilluns sense carn”

El Ple de la corporació també ha aprovat una moció de suport als càrrecs electes requerits judicialment per l’Audiència Nacional per la declaració de desconnexió del Parlament 

La Diputació de Lleida intensificarà la promoció dels productes de proximitat com a hàbits saludables. La Vicepresidenta segona, Rosa Pujol, ha presentat un prec al Ple després de l’aprovació per part de l’Ajuntament de Barcelona de declarar la ciutat “amiga de la cultura vegetariana i vegana” i “del dilluns sense carn”.

Pujol ha manifestat en aquest prec el rebuig a aquesta proposta de l’Ajuntament de Barcelona i ha afegit que “és del tot compatible el consum de carn amb una dieta mediterrània saludable”.

El prec dóna suport al sector ramader i indica que la declaració de Barcelona “pot provocar una afectació negativa en els interessos dels productors de carn i del sector ramader en general”.

Per aquest motiu, prega a la corporació que es continuï apostant per la promoció dels productes de proximitat a través de la campanya “Aliments del territori i tu” i que s’incideixi “amb polítiques efectives de suport al sector ramader, cabdal per a l’economia de les comarques lleidatanes”.

Mocions aprovades

En l’apartat de mocions, el ple de la corporació ha aprovat una moció de suport als càrrecs electes requerits judicialment per l’Audiència Nacional per la declaració de desconnexió del Parlament.

També ha aprovat una moció consensuada per tots els grups per instar la Direcció General del Cadastre a que apliqui coeficients reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles com a resultat del procediment d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles.

Finalment, s’ha aprovat una moció per garantir la qualitat i l’accés a la xarxa de telefonia i internet a Lleida, una altra de suport a la Llei per eradicar la lgtbifòbia i una última per aplicar mesures contra la proliferació de conills a zones properes a l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Altres punts aprovats 

En el ple d’aquest mes d’abril ha pres possessió la diputada Marta Huguet d’ERC en substitució del diputat Pere Solé i s’ha donat compte de l’informe sobre la morositat de l’any 2015 que no ha superat els 34 dies, la qual cosa suposa que es troba dins del marc legal i que no s’ha generat cap despesa de demora.

Entre els punts de l’ordre del dia, el ple també ha aprovat el conveni entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i la Diputació de Lleida, per al finançament de la línia de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016-2017 amb una aportació de 3.931.629 euros.

Un altre conveni aprovat ha estat el de la Diputació de Lleida amb Aeroports Públics de Catalunya S.L.U., per a la promoció econòmica, empresarial i turística de les comarques lleidatanes. La corporació mantindrà els anys 2016 i 2017 l’aportació de 150.000 euros anuals que destina a aquesta infraestructura.

El ple també ha donat llum verda a la delegació, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), efectuada pels ajuntaments de Sort i Vilanova de Meià de les facultats d’aquests ens locals en matèria de recaptació, en via voluntària i executiva de diversos ingressos de dret públic.

Igualment s’ha aprovat el conveni entre la corporació lleidatana i els consells comarcals, en matèria de cooperació i assistència municipal per aquest 2016. A través dels convenis de col•laboració en matèria de Cooperació i Assistència Municipal, la corporació col•labora econòmicament amb els consells comarcals en dues línies. Una d’elles va adreçada a la prestació de serveis de cooperació i d’assistència als municipis de la comarca amb 1.870.000 euros.

L’altra línia contempla la col·laboració econòmica de la corporació amb els consells comarcals per la contractació de secretaris-interventors del Servei d’Assistència Tècnica (SAT). En aquest cas, la subvenció total és de 1.055.550 euros, destinats a la contractació de places de secretari-interventor als diferents consells comarcals.

També s’ha aprovat l’acord de recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, del personal de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms, no percebuda com a conseqüència del R.D. Llei 20/2012.

Lleida, 22 d’abril de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat