Ple ordinari de la Diputació de Lleida

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

 El Ple ordinari de la Diputació de Lleida, corresponent al mes de maig de 2014 se celebrarà avui divendres, 16 de maig a les 10:00 hores al Saló de Plens de la Diputació.

ORDRE DEL DIA.

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS.

2.- Reconeixement de crèdits corresponents al pressupost de 2013, de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms dependents.

3.- Aprovació expedient de modificació pressupostària, per transferència de crèdits, número 2/2014, del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2014.

4.- Aprovació d’aportació d’una part del superàvit pressupostari de l’exercici 2013, de la Diputació de Lleida, a inversions financerament sostenible i modificació pressupostària.

5.- Acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament de Cubells, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ens local té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de les multes coercitives.

6.- Acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament de Foradada, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ens local té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de diversos ingressos de dret públic.

7.- Acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament de Montoliu de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aquest ens local té atribuïdes en matèria de recaptació, en via voluntària i executiva, de la taxa de clavegueram.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS PATRIMONIALS I CONTRACTACIÓ.

8.- Proposta de cessió d’ús, en precari, a l’ajuntament de Lleida, d’un espai del solar de la Rambla Ferran número 17 i 19, per al condicionament de la parada del servei de transport urbà.

9.- SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA.

a) Coneixement decrets de Presidència, dictats durant el mes d’abril.
b) Ratificació decrets de la Presidència.
c) Coneixement resolucions adoptades per la Junta de Govern.
d) Mocions.
e) Assumptes d’urgència.
f) Precs i preguntes.

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat