Ple de la Diputació de Lleida del mes de gener

ORIple_gener_01_editora_2_5068_0_1

El ple de la Diputació de Lleida celebrat aquest divendres, dia 20 de gener, ha aprovat la creació de la Taula Assessora de l’Esport Lleidatà, com a òrgan consultiu i de participació en relació a les polítiques esportives que es duen a terme a les comarques de Lleida per part de la pròpia Diputació.

La Taula emetrà opinions sobre l’esport de base, de competició i d’alt nivell, assessorarà en l’àmbit de la promoció i difusió de l’esport lleidatà municipals i supramunicipal de les comarques de Lleida i es crearan grups de treball que estudiaran els diversos àmbits de l’esport escolar, d’elit i federat.

La Taula –que es reunirà una vegada cada quadrimestre- estarà formada pel president de la Diputació, Joan Reñé; el cap de Relacions Interdepartamentals, Antoni Fo, i representants de diferents àmbits del món de l’esport lleidatà.

El ple també ha donat el vist-i-plau a l’acceptació de la delegació efectuada per l’Ajuntament de Massoteres, a través de l’OAGRTL, de les facultats que el consistori té atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Durant la sessió d’aquest divendres també s’ha aprovat l’expedient de reconeixement de crèdits de l’exercici 2011 de l’OAGRTL i l’aprovació definitiva del pressupost general de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms.

D’altra banda, s’ha donat el vist-i-plau a la renovació del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida (UdL) pel període 2012-2013, amb una aportació total de 120.000€.

El conveni recull de forma conjunta accions fetes per la UdL en forma genèrica, i aquelles que fan els diferents departaments o facultats directament amb la Diputació o qualsevol dels seus patronats. La comissió està formada per quatre persones (dos de cada institució).

També s’aixopluguen en aquest conveni marc les col·laboracions en l’àmbit de les pràctiques que els estudiants de la UdL (especialment els de Dret, Econòmiques i de la Facultat Politècnica Superior) en temes de promoció i d’emprenedoria.

En l’àmbit de les noves tecnologies s’ha aprovat l’ordenança per a l’impuls a la implementació de l’administració electrònica i la regulació de l’ús de mitjans electrònics a la corporació i els seus organismes dependents i l’adhesió de la Diputació de Lleida al conveni de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per la prestació del servei de notificació electrònica.

Finalment, també s’ha aprovat la modificació dels Estatuts del Consorci GlobaLleida i el projecte d’estabilització de vessants, rehabilitació del ferm i substitució dels sistemes de contenció de la carretera LV-5004, de la C-13 a Espot.

Mocions aprovades pel Ple

Les mocions que han estat presentades i aprovades en el Ple d’aquest divendres són les següents:

  • Moció per tal de promoure la millora de l’accés a l’Escola Alba

Aquesta moció ha estat consensuada per tots els grups de la Diputació de Lleida i insta al Govern de la Generalitat competent tant en matèria d’educació com de carreteres, i a l’Ajuntament de Lleida com a propietari de l’Escola Alba, a que prioritzin les actuacions necessàries a la carretera C-12 que permetin millorar l’accés a l’escola Alba, per tal de garantir el màxim la seguretat viària. La Diputació de Lleida també demana mitjançant aquesta moció a l’Ajuntament de Lleida i a l’Ajuntament de Corbins que trobin una solució per l’aparcament dels vehicles que conjuntament amb l’accés millorarà la seguretat vial de l’enllaç.

  • Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntaments o estableixi urgentment un calendari de pagament

Aquesta moció, que ha estat consensuada per tots els grups de la Diputació de Lleida, insta al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària i si això no és possible, que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari pel pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.

Durant la votació de la moció, la portaveu de CiU, Rosa Pujol, ha indicat que la prioritat de la Diputació de Lleida és defensar els ajuntaments perquè la situació actual dels municipis és “insostenible”. En aquest sentit, ha indicat que la moció aprovada aquest divendres en el ple de la corporació va en el mateix sentir que la que es va aprovar en el ple del Parlament de Catalunya el 20 d’octubre de 2011 per unanimitat i que instava a abonar als ens locals el deute que la Generalitat tenia pendent abans d’acabar l’any 2011.

No obstant això, Pujol ha explicat que “si el govern de l’Estat espanyol hagués pagat els diners de l’addicional tercera de l’Estatut s’haurien pogut liquidar tots els deutes amb els ajuntaments i avui no hauríem de debatre aquesta moció.

Pujol ha afegit que “el que realment necessitem és una llei de finançament local lligada al pacte fiscal per posar un punt i final a aquesta problemàtica que fa anys arrosseguem”.

  • Moció sobre el cobrament del cànon de l’aigua als ens locals

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat i insta al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte la modificació de l’article 64.2 del text refós de la legislació d’aigües de Catalunya, tal i com preveu l’article 3 del projecte de Llei de Mesures Fiscals i Financeres. A més, el document insta l’Agència Catalana de l’Aigua que, amb col·laboració amb els ens locals, posi en marxa diferents accions per tal que, on sigui possible, l’aigua emprada en el servei d’alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges de carrers i regs de parcs i jardins i camps esportius, procedeixi en gran mesura de fonts alternatives de producció, com ara l’aigua regenerada o reutilitzada.

Lleida, 20 de gener de 2012

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat