Segueix el Ple telemàtic de la Diputació de Lleida del mes d’abril de 2020

Ple_pressupostos04

Divendres, 24 d’abril de 2020, a les 10.00 hores, de forma telemàtica a través de la plataforma ‘Teams Live’
 

El Ple ordinari de la Diputació de Lleida, corresponent al mes d’abril de 2020, se celebrarà aquest divendres, 24 d’abril, a les 10.00 hores, de forma telemàtica, a través de l’enllaç: https://bit.ly/2RYmdAd de la plataforma ‘Teams Live’.

En cas que la sessió durés més de 4 hores, o sigui, a partir de les 14.00 hores, faríem un recés de 10 minuts i es reprendria el ple a través d’aquest segon enllaç: https://bit.ly/3bADBDe.


ORDRE DEL DIA.
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
CORPORACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
2. Donar compte de la resolució de la Presidència núm. 624, de 25 de març de 2020, per la qual es regula el funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats a distància, per mitjans electrònics.
 
3. Informació de Presidència.
 
4. Aprovació de la modificació puntual del Reglament Orgànic de la Diputació de Lleida.
 
5. Aprovació del Protocol marc de col·laboració en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de governs transparents de Catalunya).
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES
 
6. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors corresponent al mes de gener de 2020.
 
7. Donar compte dels informes d’Intervenció i Tresoreria sobre el compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, exercici 2019.
 
8. Donar compte dels comptes justificatius dels ajuts a grups polítics de la Diputació de Lleida.
 
9. Donar compte dels decrets d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2019 de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms i els informes d’Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i del límit de deutes de la liquidació de l’exercici 2019 i d’execució de les inversions financerament sostenibles a la liquidació de l’exercici 2019 i compliment de l’article 15.6 i 27.2 del reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic local (RCIL).
 
10. Donar compte dels decrets d’incorporació de crèdits del pressupost de 2019 al vigent pressupost de 2020 de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
 
11. Aprovació inicial de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms.
 
12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per suplements de crèdit núm. 2 del pressupost de la Diputació anualitat 2020.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE TRIBUTS
 
13. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament de Nalec de la recaptació en via voluntària i executiva de diversos ingressos de dret públic.
 
14. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament de Pinós de la recaptació en via voluntària i executiva de la Taxa per a la recollida d’escombraries.
 
15. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament d’Aitona de la recaptació en via executiva dels valors meritats amb data anterior a l’adopció d’aquest acord de diversos ingressos de dret públic.
 
16. Acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament de Nalec de la recaptació en via executiva dels valors meritats amb data anterior a l’adopció d’aquest acord de diversos ingressos de dret públic.
 
17. Acceptació de la delegació, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de l’Ajuntament de Lleida, de la recaptació en via executiva de les sancions previstes a l’Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles i aprovació de les clàusules del conveni de delegació aprovades pel Ple d’aquest Ajuntament.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SALUT PÚBLICA
 
18. Aprovació inicial del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2020.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
 
19. Aprovació inicial del Pla Especial de Cooperació Municipal 2020 de la Diputació de Lleida.
 
20. Aprovació inicial del Pla Especial de Cooperació Comarcal 2020 de la Diputació de Lleida.
 
21. Aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018).
 
22. Aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida. 
 
23. SEGUIMENT, CONTROL I GESTIÓ CORPORATIVA
 
a) Coneixement decrets de Presidència, dictats durant els mesos de febrer i març de 2020 i dels decrets dictats pel diputat de Serveis Tècnics per delegació del President durant els mesos de febrer i març de 2020.
b) Ratificació decrets de la Presidència.
c) Coneixement resolucions adoptades per la Junta de Govern.
d) Mocions.
e) Assumptes d’urgència.
f)  Precs i preguntes.

Instruccions per seguir el Ple telemàtic:

Descarrega-te-les d’aquí

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat