Perelló presenta un pressupost per al 2019 de gairebé 130 M€ amb una clara aposta per la inversió al territori i la cooperació municipal

Uns comptes marcats pel desplegament de la fibra òptica, un nou pla d’ajut als Ajuntaments i la concurrència competitiva

La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i el vicepresident cinquè, Enric Mir, han presentat aquest dilluns la proposta de pressupost consolidat per a l’any 2019, que ascendeix a 129.759.110,90 €, amb un augment del 0,34% respecte de l’any anterior, que ja va ser un exercici en què els comptes havien crescut considerablement respecte d’etapes anteriors.

En relació amb els organismes autònoms, per a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) es destinen 6,6 M€; per al Patronat de Turisme Ara Lleida, 4,8 M€ (un increment del 9% per impulsar la internacionalització dels actius del territori); per al Patronat de Promoció Econòmica, 2,38 M€ (un augment de gairebé 2% com a aposta pel teixit industrial i productiu de les nostres terres i de sectors estratègics com el porcí, l’oleícola i la gestió forestal) i per a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), 6,6 M€.

La principal raó de ser de la Diputació és l’ajut i col·laboració amb els ens locals. En aquest sentit, l’aportació directa als municipis i comarques és del 40% del pressupost, amb una aportació al voltant de 50 M€ i enguany presenta novetats.

La Diputació invertirà 10 M€ en la implantació de la fibra òptica al territori. Per Perelló, “aquest és un aspecte clau i necessari per aconseguir l’equilibri territorial dotant de les màximes possibilitats d’accedir al món digital fins a l’últim racó de les nostres comarques”. D’aquesta manera, es vol incrementar la fixació de la gent als municipis més petits i que es puguin implementar negocis com cases rurals, restauració, petites empreses, etc. en nuclis on fins ara no era possible en no arribar la cobertura digital de banda ampla.

L’esforç fet en els anys 2017 i 2018, en els quals es van injectar 20 M€ als ajuntaments per a inversions en infraestructures i equipaments de caire municipal, tindrà la seva continuïtat durant el 2019 amb l’aprovació d’un nou Pla de Dinamització Local, dotat també amb 10 M€, que contribuirà al desenvolupament del territori i a l’augment de la qualitat de vida dels ciutadans. Les actuacions que es podran acollir a aquest pla són: camins i vies municipals, adquisició de béns i immobles, urbanització de carrers i enllumenats públics, equipaments locals (locals socials, piscines, etc.), entre d’altres.

En Salut Pública, es distribuiran 18,65 M€ (un augment del 7%), on se segueix invertint en equipaments i actuacions a totes comarques en forma de consultoris i xarxa hospitalària, i en recerca biomèdica.

En l’àmbit de la col·laboració social, el projecte de pressupost destina més de 8 M€ a diferents programes propis de la Diputació i d’altres de participats per diferents entitats o administracions, com són el servei de teleassistència, els ajuts d’urgència social, els ajuts a la incorporació dels immigrants al món laboral, o les col·laboracions amb la Federació d’Entitats ALLEM, Creu Roja, Càritas, Fundació Arrels o el Banc dels Aliments, entre d’altres.

Pel que fa a la inversió en carreretes, actualment la Diputació desenvolupa una vintena d’actuacions, que ja estan en fase d’execució o licitació. Totes elles per un import total de més de 8 M€. Aquesta inversió en carreteres augmentarà encara més durant l’exercici 2019 amb el finançament provinent del romanent resultant de la liquidació de l’exercici 2018.

Quant a l’endeutament, la bona salut financera de la institució permet acudir de nou al crèdit amb el clar objectiu de transferir recursos cap al territori, els municipis i, en darrera instància, als ciutadans. Els percentatges d’endeutament continuen estan completament continguts i dins els marges legals que garanteixen uns comptes sanejats. Per tant, tot i ser un pressupost ambiciós, la previsió és que en acabar l’any 2019, la ràtio d’endeutament sobre els ingressos corrents en cap cas superi el 46%.

La Diputació continua apostant per la màxima transparència i els més elevats criteris d’equitat, equilibri i responsabilitat envers la ciutadania a l’hora d’atorgar ajuts públics. En aquesta línia, la gran majoria dels ajuts seran gestionats en règim de concurrència pública i, en els casos que no sigui viable, s’aprovaran convenis específics i partides nominatives al pressupost amb l’objectiu de donar la màxima visibilitat sobre la destinació d’aquestes subvencions. Els ajuts afectats per aquestes mesures suposen prop del 80% dels ajuts que dona la Diputació. Tot i això, existeixen unes partides pressupostàries que contemplen ajuts directes a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre. Els crèdits pressupostaris d’aquestes partides s’han disminuït en un 35%, restringint encara més els ajuts a necessitats sobrevingudes, com ara casos d’urgència, força major o excepcionalitat, i sempre d’acord amb els criteris de la Llei de Subvencions.

Lleida, 17 de desembre de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat