Més recursos per al món local

ORIsignatura_convenis_amb_els_consells_comarcals_001_editora_2_5917_0_1

ORIsignatura_convenis_amb_els_consells_comarcals_002_editora_2_5917_1

ORIsignatura_convenis_amb_els_consells_comarcals_003_editora_2_5917_2

La Diputació de Lleida signa els convenis anuals amb els consells comarcals i el Conselh General d’Aran per l’assistència als municipis i la contractació d’una trentena de secretaris-interventors

Mitjançant aquests convenis la corporació aporta 2,9 milions d’euros als consells comarcals

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha signat aquest dilluns amb els presidents dels consells comarcals de la demarcació de Lleida els convenis de col·laboració en matèria de Cooperació i Assistència Municipal. La signatura d’aquests convenis suposa una aportació total de la corporació als consells comarcals de 2.925.554 euros.

Mitjançant aquest conveni, la Diputació de Lleida col·labora econòmicament amb el consell comarcal en dues línies. Una d’elles va adreçada a la prestació de serveis de cooperació i d’assistència als municipis de la comarca. L’aportació d’aquesta primera línia ascendeix a 1.870.004 euros.

L’altra línia contempla la col·laboració econòmica de la corporació amb els consells comarcals per la contractació de secretaris-interventors del Servei d’Assistència Tècnica (SAT). En aquest cas, la subvenció total és de 1.055.550 euros, que correspon a una trentena de places de secretari-interventor contractats als diferents consells comarcals. Per a cada plaça la corporació atorga 35.185 euros anuals.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat que amb aquesta línia es dóna suport als petits municipis que no poden contractar un secretari de forma permanent al consistori. D’aquesta forma, la corporació finança la contractació dels secretaris-interventors que donen servei a diferents municipis per garantir que tots els tràmits administratius i jurídics es porten a terme correctament.

“Això ens dóna garanties absolutes que la gestió que es fa als ajuntaments és molt bona i alhora es potencia el concepte de mancomunar serveis en favor de l’eficiència”, ha afegit Reñé.

Els serveis de cooperació i d’assistència als municipi inclouen l’assessorament, l’elaboració d’informes i la redacció de documents relatius al funcionament i l’activitat dels municipis en matèria juridicoadministrativa i economicofinancera. També l’assessorament en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística, així com l’emissió d‘informes sobre expedients tramitats per a la concessió de llicències urbanístiques i activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental i l’elaboració d’estudis, informes i projectes tècnics relatius a obres i serveis locals.

Lleida, 27 de maig de 2013
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat