L’Organisme de Recaptació, un model tributari d’autogestió

Oficina OAGRTL

L’OAGRTL mou 130M€ anuals en la gestió dels impostos dels lleidatans

Ofereix una atenció integral en matèria tributària que redueix la despesa municipal, optimitza la tasca i dóna un millor servei als ciutadans

Quan efectuem el pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del nostre cotxe o domiciliem el cobrament de l’IBI de la nostra llar, l’ajuntament inicia tot un procés administratiu que requereix temps, diners i personal qualificat.

Per aquest motiu, cada vegada són més els consistoris que decideixen delegar voluntàriament la gestió dels seus impostos municipals a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que treballa per facilitar la gestió i el cobrament dels impostos als ajuntaments de la demarcació.

Dels 231 municipis lleidatans, un total de 228 han delegat voluntàriament la gestió dels seus tributs municipals. Això suposa la tramitació dels impostos de més de 200.000 lleidatans.

Entre ells, l’Impost sobre béns immobles (IBI) de rústica i urbana, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) o l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), multes, taxes municipals i preus públics.

L’OAGRTL mou 130M€ anuals en la gestió dels impostos dels lleidatans, oferint als consistoris una atenció integral en matèria tributària, tant en la gestió com en la recaptació.

Els ens locals aconsegueixen una important reducció de la despesa econòmica, de personal i de temps i els ciutadans es dirigeixen a un únic punt d’atenció des d’on es resolen els tràmits i dubtes d’una forma còmoda, ràpida i propera.

L’OAGRTL compta amb un centenar de professionals i 10 oficines desplegades per les comarques de Lleida.

A més del servei als ens locals, l’Organisme actualment treballa conjuntament amb la Generalitat en diferents projectes per prestar els serveis de presentació de declaracions tributaries de tributs propis o dels que gestiona la Generalitat de Catalunya i també per exercir les funcions de recaptació de deutes de la Generalitat en període executiu.

Paral·lelament també s’està estudiant la possibilitat d’intercanvi d’informació de caràcter tributari entre la Generalitat i les diputacions catalanes per tal de ser més efectius en la lluita contra el frau fiscal.

Tributs de Catalunya, el nou model de gestió tributària

Totes aquestes tasques de gestió, recaptació i inspecció tributària s’impulsen encara més amb Tributs de Catalunya, el nou model de gestió tributària de Catalunya que compta amb la implicació de la Diputació de Lleida.

Tributs de Catalunya està basat en una xarxa de 53 oficines tributàries distribuïdes per tot el territori, on la Generalitat i les quatre diputacions catalanes col·laboren amb una ferma voluntat de servei als ciutadans i una perspectiva d’autonomia financera i de recaptació d’impostos per al país.

El nou model de gestió tributària de Catalunya permet treballar de forma coordinada i unificada. La Diputació de Lleida aporta a Tributs de Catalunya l’experiència de l’Organisme i el seu desplegament arreu de les comarques lleidatanes. Això es tradueix en el capital humà, en una important base de dades, una estructura en xarxa i l’expertesa d’un organisme amb prop de 25 anys d’existència.

Facilitar el “dia a dia” dels consistoris

L’activitat de l’OAGRTL també està adreçada a facilitar la gestió diària dels ajuntaments. Per aquest motiu, fins a la primera meitat de 2015 ha avançat un volum d’entre 36 i 37 milions d’euros en concepte de bestreta ordinària als ajuntaments, independentment que hagin o no hagin recaptat els impostos d’IAE, Urbana i Rústica.

La petició de bestretes s’ha incrementat considerablement els darrers anys coincidint amb la crisi econòmica, i de la mitja dotzena de consistoris que les demanaven abans del 2008 han augmentat fins a la seixantena.

Aquesta mesura per donar oxigen als consistoris se suma a d’altres adreçades a les famílies, com les sol·licituds de fraccionaments i pròrrogues.

Avançant amb l’administració electrònica

El desenvolupament de l’administració electrònica continua el seu procés a l’Organisme amb nous reptes i projectes que implementen les noves tecnologies per tal d’augmentar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió que s’ofereix als ens locals.

El desplegament del pla e-Administració i la posada en funcionament de l’oficina virtual ha suposat un increment de les gestions administratives dels ciutadans i les administracions locals amb la Diputació de Lleida, a més d’un important estalvi econòmic i la simplificació administrativa.

Sense anar més lluny, a data d’agost de 2015, l’oficina virtual ja ha gestionat el mateix nombre de tràmits que durant tot l’any 2014.

La informatització dels diferents serveis administratius ha suposat un estalvi d’1 milió d’euros per al ciutadà i des de l’OAGRTL, juntament amb el servei de Noves Tecnologies, continuen treballant per tal d’implantar l’expedient electrònic intern i eliminar totalment el paper.

Lleida, 2 d’octubre de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat