Junta de Portaveus

Junta de Portaveus 2015-2019

La Junta de Portaveus està integrada pel president i els portaveus de cada grup polític amb representació a la Diputació de Lleida. Cada grup nomena un portaveu que actua com a interlocutor amb la resta de portaveus i com a representant del grup dins de la institució.

Funciona com a òrgan d’assessorament del president en els casos en què calgui prendre decisions de caire institucional.

Es reuneix una vegada al mes amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, quan es consideri convenient, prèvia convocatòria de la Presidència o a petició dels portaveus.

Membres de l’actual Junta de Portaveus

President

Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda

Els portaveus dels grups polítics de la Diputació són:

Maria Rosa Pujol (CIU)

Jaume Gilabert (ERC)

 

 Enric Colom  Sandiumenge (PSC)

 

Dolors López(PP)

 

Josep Cabré(CUP)

 

Ángeles Ribes(Ciutadans)

 

Francesc Boya (UA-CP)