La Diputació destina 3,2 M€ al programa d’ajuts per a les llars d’infants municipals

Ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions del curs 2017-2018 per concurrència competitiva

La Diputació de Lleida aportarà 3,2 M€ al programa d’ajuts per a llars d’infants de titularitat municipal corresponent al curs 2017-2018 per concurrència competitiva. El Ple de la corporació celebrat el passat 28 de febrer de 2019 va aprovar inicialment les bases específiques, i s’ha aprovat definitivament la convocatòria en la junta de govern celebrada aquest dilluns, 17 de juny.

Aquesta aportació es fa en exercici de la competència d’assistència i cooperació econòmica als municipis, especialment aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, que atorga a les diputacions l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Els beneficiaris del programa són els ajuntaments del territori de Lleida que siguin titulars de llars infantils, inscrites al Registre de centres del Departament d’Ensenyament. En cas que sigui un organisme dependent d’un ens local qui realitzi l’activitat, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant expressament l’organisme que presta el servei. També hi estaran inclosos els ajuntaments que s’hagin acollit al Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

Seran despeses subvencionables les de funcionament i del personal docent.

La normativa reguladora es troba a les bases específiques del programa d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal, publicades al BOP núm. 85, de 3 de maig de 2019, i a la web de la Diputació (www.diputaciolleida.cat). En breu es publicarà la convocatòria per al curs 2017-2018.

Lleida, 17 de juny de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat