La Diputació de Lleida resol la convocatòria del Programa d’Arrendaments i Subministraments per un import de 5.400.000 euros en les anualitats de 2017, 2018 i 2019

power_line_sunrise_sunset_electricity_symmetry

En la Comissió de Cooperació Municipal celebrada aquest dilluns s’ha aprovat la resolució de la convocatòria del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, en les anualitats del 2017, 2018 i 2019, i que té per objecte col·laborar econòmicament amb el finançament de la despesa corrent de les entitats locals.

La concessió d’aquests ajuts s’emmarca en la permanent col·laboració de la Diputacio de Lleida i el món local lleidatà, per tal de poder atendre eficientment les seves necessitats. Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de simple concurrència i s’han atorgat amb la presentació de la sol·licitud i el compliment dels requisits continguts en les bases reguladores que es varen aprovar en la sessió plenària del 19 de maig de 2017.

Es beneficiaran d’aquest Pla els ajuntaments i les entitats descentralitzades de Lleida que ho hagin sol·licitat. En concret, segons les dades de Cooperació Municipal, s’han rebut un total de 281 sol·licituds per a cada anualitat.

La dotació econòmica és plurianual, amb un import total de 5.298.764,17 euros. Aquesta despesa global es finançarà fins a la quantia de 1.800.000 euros amb aplicació pressupostària dels pressupostos de la Diputació de Lleida per a cada anualitat (2017, 2018 i 2019).

La distribució d’aquests ajuts dedicats al Programa s’ha fet de la següent manera: 4.980.000 euros entre els ajuntaments, menys el de Lleida, tenint en compte els factors següents:

– El 70% (3.486.000 euros), mitjançant l’assignació d’una quantia fixa per cada municipi de 15.156,52 euros.
– El 20% (996.000 euros), distribuït en funció del nombre d’habitants del municipi.
– El 5% (249.000 euros), en funció del nombre de nuclis de població.
– El 5% restant (249.000 euros), segons la superfície de cada municipi.

L’Ajuntament de Lleida, per les seves característiques especials, tindrà una dotació de 150.000 euros. I, en el cas de les Entitats Municipals Descentralitzades, rebran la quantitat de 270.000 euros, distribuïdes a raó de 5.000 euros per EMD.

Les despeses subvencionables són, per una banda, les referides als arrendaments d’edificis i d’altres construccions com també a l’arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge. I, per altra banda, a les despeses referides als subministraments d’energia elèctrica, gas, combustibles i carburants i el servei de comunicacions.
Lleida, 28 de febrer de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat