La Diputació de Lleida dota amb 10 milions d’euros el Pla de Dinamització Local 2019

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Cada ajuntament podrà demanar subvenció per a un projecte sempre i quan s’hagi iniciat després de l’1 de gener d’enguany 

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida ha aprovat avui la convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponent al Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida. La dotació econòmica d’aquest pla és de 10 milions d’euros i es correspon a l’anualitat 2019.

L’objecte d’aquest Pla és regular la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació de serveis de competència municipal en matèria d’obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació; restant excloses les obres de manteniment o simple conservació.  Les adquisicions de béns inventariables, destinades a l’exercici de competències o activitats locals. I les assistències tècniques destinades a honoraris de redacció d’instruments de planejament urbanístic i honoraris de redacció i direcció dels projectes tècnics necessaris per a contractar i executar actuacions subvencionables.

Aquestes subvencions, que es regeixen pel procediment de concurrència competitiva, podran demanar-se en les properes setmanes, fins al 31 de gener del 2020 d’acord al procediment que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP). L’ordenació i la instrucció dels expedients es durà a terme per part del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, seran informades per una comissió qualificadora que formularà una proposta que passarà a dictamen de la Comissió Informativa de Cooperació Municipal per a que, finalment, la Junta de Govern resolgui mitjançant resolució motivada.

Les inversions subvencionades per la Diputació de Lleida s’executaran durant l’anualitat de l’atorgament de la subvenció i en tot cas abans del 31 de desembre de 2021. En cas que no es pugui executar dins d’aquest termini, el beneficiari podrà demanar una pròrroga màxima d’un any i s’atorgarà o desestimarà la proposta, prèvia valoració de la petició i mitjançant resolució motivada.

En aquesta convocatòria s’admetran actuacions contractades amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció sempre que ho hagin estat després de l’1 de gener de 2019.

Són beneficiaris del Pla els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida. En cas que sigui un organisme dependent de l’ens local, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant expressament l’organisme o entitat que executarà l’actuació. Cada beneficiari només podrà presentar una actuació per a ser subvencionada.

Lleida, 16 de desembre de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat