Avancem en un semestre 41M€ als 228 ajuntaments pels que gestiona impostos

OAGRTL

A través de l’Organisme de Recaptació i Gestió de Tributs Locals que ha facilitat a particulars 1.200 pròrrogues de pagaments d’impostos municipals

Prova pilot que permet a les delegacions de l’Organisme recaptar valors de la Generalitat a ciutadans lleidatans en via executiva

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) és un organisme autònom local, de caràcter administratiu, que depèn de la Diputació de Lleida i que compta amb un centenar de professionals i 10 oficines desplegades per les comarques de Lleida.
L’objectiu de l’organisme és facilitar la gestió i la recaptació dels tributs als ajuntaments. En aquest sentit, cal dir que 228 municipis lleidatans del 231 existents han delegat voluntàriament la gestió dels seus impostos municipals, un fet que es confirma cada mes al ple de la Diputació de Lleida.
L’activitat de l’organisme també està adreçada a facilitar la gestió diària dels ajuntaments i de les famílies. Per aquest motiu, ha avançat fins a la primera meitat de 2014 un volum de més de 37 milions d’euros en concepte de bestreta ordinària als ajuntaments, independentment que hagin o no hagin recaptat els impostos d’IAE, Urbana i Rústica.
L’acció de l’Organisme també ha permès l’atorgament de bestretes extraordinàries per tal de cobrir necessitats temporals i transitòries de tresoreria dels ajuntaments. Si l’any 2008 van ser 12 els ajuntaments peticionaris, el 2013 s’arribà a la seixantena, amb un volum aproximat de 8 milions d’euros. Aquest 2014, el volum de bestretes extraordinàries ha estat de prop de 4 milions d’euros fins a l’estiu.
Pel que fa als ciutadans, també s’han incrementat el nombre de fraccionaments i pròrrogues. L’any 2009 la Diputació de Lleida va atendre 138 sol·licituds de pròrroga, mentre actualment se situen al voltant de les 1.200 peticions.

Introducció de noves tecnologies
Un dels reptes de l’Organisme és l’adaptació i la implantació de l’administració electrònica, la qual cosa s’ha assolit en un 94%, ja que ha anat incorporant els diferents serveis i eines digitals amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i l’eficàcia de la gestió que s’ofereix als ens locals.
El desplegament del pla e-Administració i la posada en funcionament de l’oficina virtual de l’Organisme ha suposat un increment de les gestions administratives dels ciutadans i les administracions locals amb la Diputació de Lleida, a més d’un important estalvi econòmic i la simplificació administrativa.

La informatització dels diferents serveis administratius ha suposat una inversió de 80.000 euros, però els resultats s’han traduït en un estalvi de 500.000 euros des de la implantació del servei.
L’oficina virtual de l’Organisme també ha incrementat la seva funcionalitat, ja que durant l’any 2013 es van gestionar prop de 16.000 tràmits en línia, la qual cosa suposa un increment del 75% respecte l’any 2012.

Tributs de Catalunya, el nou model de gestió tributària
Totes aquestes tasques de gestió, recaptació i inspecció tributària s’impulsen encara més amb Tributs de Catalunya, el nou model de gestió tributària de Catalunya que compta amb la implicació de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs de la Diputació de Lleida.
Tributs de Catalunya es va presentar oficialment el passat més de febrer i està basat en una xarxa de 53 oficines tributàries distribuïdes per tot el territori, on la Generalitat i les quatre diputacions catalanes col·laboren amb una ferma voluntat de servei als ciutadans i una perspectiva d’autonomia financera i de recaptació d’impostos per al país.
Els primers passos amb Tributs de Catalunya s’han donat a través de l’aprovació d’un conveni mitjançant el qual es posa en marxa aquest mes d’octubre una prova pilot que permet a les delegacions de l’Organisme recaptar valors de la Generalitat a ciutadans lleidatans en via executiva. Un cop finalitzada la prova pilot, està previst signar el conveni amb caràcter definitiu a partir de l’any vinent.

El nou model de gestió tributària de Catalunya també permet que els ciutadans puguin presentar a les diferents delegacions que l’Organisme té al territori les transmissions de patrimoni o de successions, la qual cosa evita molts desplaçaments.

La Diputació de Lleida aporta a Tributs de Catalunya l’experiència de l’Organisme i el seu desplegament arreu de les comarques lleidatanes. Això es tradueix en el capital humà, conformat per un centenar de professionals; una important base de dades; una estructura en xarxa, integrada per 10 oficines territorials i una en línia, i l’expertesa d’un organisme amb prop de 25 anys d’existència.

Lleida, 9 d’octubre de 2014

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat