La Diputació amplia el termini dels ajornaments de pagament de tributs fins a 4 anys per a deutes de gran quantia

ORIrene_i_xavier_monne_director_de_loargtl_editora_2_5815_0_1

El Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida va aprovar el passat divendres la proposta de modificació de l’ordenança de gestió, recaptació i inspecció de tributs de l’OAGRTL que permetrà ampliar el termini en la concessió d’ ajornaments o fraccionaments per a deutes de gran quantitat.

Aquests ajornaments fins ara eren de fins a dos anys com a màxim, amb informe favorable de l’òrgan competent de l’ens titular del deute.

Amb aquesta modificació de l’ordenança, la corporació perllongarà aquest termini fins al límit màxim de 4 anys i es justifica, per una banda, en el marc econòmic actual pel que fa els deutes excepcionals com ara contribucions especials o les quotes d’urbanització i per altra banda, perquè així ho tenen establerts alguns ajuntaments. Així, els ajornaments i fraccionaments es poden establir com a màxim fins a 12 mesos, ampliant-se a 4 anys quan l’ajuntament afectat informi favorablement.

Aquesta mesura en complementa d’altres que van entrar en vigor durant els anys 2011 i 2012 i que tenen per finalitat el afavorir el compliment de les obligacions tributàries com la d’establir la dispensa de garantia fins al 1.500 euros o la substitució de l’aval bancari per altres tipus de garantia menys onerosa per al contribuent.

Augmenten els tràmits de l’administració electrònica

Com a conseqüència de l’esforç d’inversió que Diputació de Lleida ha fet amb l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) en matèria d’administració electrònica, s’ha constatat un increment considerable en la utilització d’aquest mitjà per part del ciutadà per realitzar tràmits tributaris amb aquest ens.

A tall d’exemple, els tràmits fets per administració electrònica de l’OARGTL es van triplicar el mes de gener d’aquest 2013 respecte al mateix mes de l’any 2012.

Així mentre el mes de gener del 2012 es van fer un total de 278 gestions i enguany s’ha arribat a les 743.

Si ens fixem en el mes de febrer, aquestes peticions s’han duplicat ja que el 2012 se’n van fer 440 i el mes de febrer del 2013 s’han fet 962 peticions on-line.

Els tràmits que més duen a terme els usuaris són pagaments, domiciliacions, consulta de deutes cobrats o pendents o sol•licituds vàries.

Aquest increment es deu a la facilitat per al ciutadà a l’hora de realitzar actuacions davant l’OAGRTL, ja que implica disposar d’una oficina virtual durant 365 dies a l’any i oberta les 24 hores del dia.

Lleida, 27 de març de 2013

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat