La Diputació ajuda el món municipal de Lleida a implementar polítiques d’Igualtat amb un pla econòmic de 275.000 euros

Comissió_Igualtat01

Foto d'arxiu corresponent a la primera reunió de la Comissió de Polítiques d'Igualtat celebrada el passat mes de desembre.

La Comissió Informativa de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Lleida ha aprovat avui un pla econòmic amb tres línies de subvencions per a impulsar polítiques d’igualtat públiques a través dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació. L’aprovació del pla econòmic específic impulsat per l’Àrea d’Igualtat, que ha rebut el vot afirmatiu de tots els grups polítics amb l’abstenció de Cs,  també contempla una línia específica per a entitats privades sense ànim de lucre. El pla, el primer que s’aprova per aquesta àrea que es va crear per l’actual govern de la Diputació, busca fer efectiu el dret a la igualtat entre dones i homes, que constitueix un dret essencial per a la democràcia i és un valor cabdal en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.

 

El Pla Econòmic per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI està estructurat en tres grans línies que suposen, en total, una aportació de 275.000 euros entre consells, ajuntaments i entitats.

 

Per als Consells Comarcals i el Conselh Generau d’Aran, s’han estipulat unes quantitats específiques per comarca en funció dels municipis i la població, que en total sumen 100.000 €. En el cas del Segrià, el càlcul es fa sense tenir en compte la ciutat de Lleida, que per la seva especificitat rebrà una subvenció més concreta. A la demarcació de Lleida, amb tots els municipis excepte la capital amb una població inferior a 20.000 habitants, els serveis socials recauen en els consells comarcals. Per aquesta raó, segons la diputada de Polítiques d’Igualtat, Helena Martínez, “els Consells Comarcals esdevenen estructures ben pròximes a la població i incorporen els nivells d’intervenció adequats per a combatre la persistència i reproducció de les desigualtats així com l’empara i atenció a dones i infants víctimes de la violència masclista. En el seu àmbit competencial i col·laborant amb el conjunt d’actors socials, poden emprendre accions concretes a favor de la igualtat de dones i homes, la lluita contra les violències masclistes i la no discriminació de les persones LGTBI”.

 

Per a la resta d’ajuntaments de la demarcació, la Diputació obre una partida econòmica d’altres 100.000 euros en la modalitat de concurrència competitiva a través de la qual es podrà subvencionar fins al 90% del pressupost de projectes que impulsin la igualtat de gènere efectiva entre persones als seus municipis.

 

En el cas de les entitats sense ànim de lucre, la partida prevista és de 75.000 €, que igualment es concediran en la modalitat de concurrència competitiva a través de la qual es podrà subvencionar fins al 90% del pressupost dels projectes.

 

L’objectiu d’aquest pla, segons la diputada Helena Martínez, “és ajudar a portar a la pràctica tota la legislació que ja existeix per afavorir la igualtat de gènere i lluitar contra els comportaments discriminatoris en aquest àmbit, ja que fetes les lleis s’han de poder fer executives i per això el món local requereix d’un finançament que moltes vegades no està disponible, per aquesta raó la Diputació els ajudarà a fer aquest esforç econòmic que és tan necessari socialment”. Amb la voluntat de fomentar accions efectives d’igualtat, les bases d’aquestes subvencions especifiquen que “resten excloses les despeses d’alimentació i beure objecte de trobades gastronòmiques”.

 

Lleida, 14 de setembre de 2020

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat