Indicadors de la nova llei de transparència

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

1.- Planificació i organització de la Diputació


67. Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals, en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.

68. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

2.- Contractes, convenis i subvencions


69. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals en el seu cas s’hagin publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.

70. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats.

73. Es publiquen la relació de Convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes.

74. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

3.- Càrrecs de la Diputació i entitats dependents i participades


75. Es publiquen les retribucions percebudes pel President/a i els Diputats/es.

76. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les entitats dependents i participades per la mateixa.

4.- Informació econòmica i pressupostària


78. Es publiquen els Pressupostos de la Diputació, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d’ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d’execució.

79. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de la Diputació (Balanç, Compte del Resultat econòmic-patrimonial, Estat de liquidació del Pressupost i Memòria).

80. Es publiquen els informes d’auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de la Diputació i de les entitats dependents i participades.

    • Auditories de les entitats participades:

Orquestra Julià Carbonell
Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI)

    • Informes de fiscalització a la Sindicatura de comptes:

Patronat de Turisme de la Diputació (exercici 2009)

OAGRTL (exercici 2000 i 2001)

Diputació (exercici 1992)