Pressupost consolidat

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El pressupost 2018 de la Diputació de Lleida és de 129 M€ i té tres objectius prioritaris:

Compromís social

Suport permanent al món local

Rebaixa de l’endeutament i la despesa corrent de l’ens a nivells històrics

Segons les xifres presentades, l’increment de nous recursos prové majoritàriament de fons europeus i de crèdit financer extern, mentre que del programa FEDER s’ha consignat l’execució de 7,5 M€. En relació als organismes autònoms, per a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) es destinen 6,3 M€; per al Patronat de Turisme Ara Lleida, 4,4 M€; per al Patronat de Promoció Econòmica, 2,3 M€ i per a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), 6,8 M€. Pel que fa les aportacions a ens locals, l’aportació directa supera el 40% del pressupost (més de 50 M€), a través de diferents línies d’ajut i convocatòries.

Detall de previsions pressupostàries

Pressupost 2018 dades consolidades Diputació i Organismes (PDF)

Documentació genèrica

Bases d'Execució del Pressupost General 2018 (PDF)

Informació comptable i pressupostària  

Indicadors pressupostaris / Indicadors relacionats amb els ingressos i les despeses de la Diputació (PDF) Indicadors financers / Indicadors relacionats amb els ingressos i les despeses de la Diputació (PDF)

Modificacions pressupostàries aprovades per Ple

– Segons terminis d’exposició publica –

Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica

Pressupostos anys anteriors

Accés