Inici de les obres de consolidació urgent de la Torre del Torrent del conjunt monumental del castell de Castelló de Farfanya

Torre_Castelló_Farfanya_01

L’actuació es troba inclosa en el projecte: “Paisatges de Ponent” finançat amb fons FEDER de la UE i l’Ajuntament de Castelló de Farfanya

La Diputació ha adjudicat les obres de consolidació urgent de la Torre del Torrent del conjunt monumental del castell de Castelló de Farfanya per un import de 30.787,00 € més 6.465,27 € d’IVA (total: 37.252,27 €) i amb un termini d’execució previst de dos mesos, inclòs en el projecte “Paisatges de Ponent”. La signatura de l’acte de replanteig va tenir lloc el passat 17 de desembre.

L’actuació se centrarà en la consolidació de la coberta, dels revestiments existents, i altres actuacions de neteja i consolidació general d’aquest element patrimonial.

Actualment a la Torre del Torrent no s’ha realitzat cap actuació, si més no des de l’arribada de la democràcia. Es té constància que estava habitada o s’utilitzava com a petit corral durant els anys 90 del segle XX, moment a partir del qual s’abandona. A dia d’avui, es pot accedir a l’interior de dos nivells interiors de la torre, que es troben en mal estat.

El seu estat interior fa que es recomani no ser utilitzada, si més no en aquesta fase, en la qual per motius pressupostaris no es pot abastar la seva reparació.

L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir i conservar les restes que encara perduren, de tal forma que permetin avançar en el seu estudi i puguin donar més informació sobre la torre i la resta del castell; per la qual cosa es planteja la refacció del capçat, per tal de cobrir la part superior de l’edifici i evitar l’entrada d’aigua. A la part exterior es consolidaran el paraments interiors i es perfilaran les obertures originals, se n’eliminaran els tapiats i es tapiaran les obertures fetes a la torre per a usos diferents, permetent una lectura de les actuacions.

Les obertures originals de la torre es protegiran amb una porta d’accés i vidres fixos que permetin entrades de llum en fases posteriors, on es pugui actuar en la zona interior.

Objectius específics del projecte Paisatges de Ponent:
– Consisteix en valoritzar el patrimoni natural i cultural de 5 àmbits d’actuació: Canals d’Urgell, Noguera baixa, Paisatges de l’aigua, Paisatges de l’oli i Segrià sec. Es preveuen 90 actuacions en 55 municipis.
– Potenciar el creixement econòmic i la creació d’ocupació en les zones rurals, revaloritzar el patrimoni cultural i natural del territori i posicionar Lleida com a referent mundial en turisme cultural i natural intel·ligent.
– Generar sinergies i complementarietats amb el concepte de turisme sostenible i la promoció i conservació del patrimoni natural i cultural.
– Elaborar plans d’acció que continguin actuacions concretes per tal de materialitzar els objectius i generar el impactes esperats en els sectors implicats i en el territori i la seva societat.
– Creació de nous productes culturals i turístics entorn aquells valors endògens del territori.
– Recuperació dels valors paisatgístics del territori per a la millora de la percepció que tenen els visitants i generar satisfacció en la seva estada.
– Generació de marques turístiques pròpies dins del territori que englobin vàries comarques i que contribueixin a convertir Lleida en un destí turístic unificat, facilitant les gestió territorial del sector, en l’àmbit ambiental, econòmic, tècnic i social.

“Paisatges de Ponent” compta amb un pressupost de 4.771.708,96 €.

Lleida, 29 de desembre de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat