Entra en funcionament la Seu Electrònica de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals

ORIseu_electronica_editora_2_5362_0_1

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) ha donat un pas més en el seu calendari previst per la implementació total de l’administració electrònica, en posar en funcionament la seva Seu Electrònica a través de la web https://seu.oagrtl.cat.

La Seu Electrònica és un portal web a través del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits de l’administració pública de manera telemàtica i en un entorn segur.

Aquesta Seu Electrònica és titularitat de l’OAGRTL, qui garanteix la veracitat, la integritat i l’actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la seu.

En aquesta Seu Electrònica, el ciutadà podrà realitzar els diferents tràmits administratius amb l’OAGRTL d’una manera segura. Segons el calendari aprovat pel Consell d’Administració d’aquest organisme, està previst que a l’any 2015 el ciutadà pugui realitzar qualsevol tràmit de manera telemàtica des de casa seva i sense necessitat de traslladar-se.

Actualment, ja estan disponibles els serveis més sol•licitats, com poden ser els pagaments telemàtics, les modificacions de dades tributàries, l’emissió de comprovants de pagament o els expedients de devolució d’ingressos per prorrateig referents a l’impost de vehicles i a l’IAE, constatant-se un ús cada vegada més elevat per part del ciutadà.

Amb aquesta fita, la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, continua apostant per una administració regida pels criteris d’eficiència en les seves actuacions, així com de responsabilitat social en ajudar als administrats a realitzar les seves actuacions davant l’administració durant 24 hores, 7 dies a la setmana i sense necessitat de desplaçaments.

Lleida, 8 de juny de 2012

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat