El ple sotmetrà a votació la modificació dels estatuts de sis consorcis per adaptar-los a la llei RSAL

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La llei obliga els consorcis a determinar l’administració pública a la que estaran adscrits perquè sigui la responsable de fer una auditoria dels comptes de forma anual

El darrer ple de la Diputació de Lleida d’aquest any 2014 se celebrarà demà dimarts 23 de desembre i entre els punts de l’ordre del dia s’inclourà l’aprovació de la modificació dels estatuts de sis consorcis dels quals en forma part per adaptar-los a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

La LRSAL obliga a definir la classificació de les entitats dependents en funció del volum de negoci, el número de treballadors i la necessitat de finançament públic. Això inclou els consorcis, que també han de determinar l’administració pública a la que estaran adscrits d’acord amb una sèrie de criteris de prioritat.

Un cop escollida l’administració pública a la que estarà adscrit, el consorci dependrà del seu règim d’administració, comptabilitat i control. A més, aquesta administració pública serà l’encarregada de realitzar una auditoria dels comptes de forma anual.

El ple també sotmetrà a aprovació la delegació de la recaptació de diferents impostos a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i l’aprovació definitiva del pressupost general de la Diputació de Lleida, i dels seus organismes autònoms dependents per al 2015 després de resoldre les al·legacions.

Lleida, 22 de desembre de 2014

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat