El Ple de la Diputació de Lleida aprova un pla de promoció, planificació i estudi de les polítiques d’habitatge per al 2023

Ple_maig_01

Ple_maig_05

Ple_maig_02

Està dotat amb 390.000 € i va dirigit als consells comarcals que rebran a raó de 30.000 € cadascun

 

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha aprovat aquest dijous el Pla econòmic als consells comarcals i al Conselh Generau d’Aran per a la promoció, planificació i estudi de les polítiques d’habitatge per a l’any 2023 que comptarà amb un pressupost de 390.000 €, a raó de 30.000 € per consell.

 

Aquest pla d’estudi pretén posar en valor els consells comarcals, com a administracions ben pròximes a la ciutadania, que són capaces d’incorporar els nivells d’intervenció adequats per establir actuacions de promoció de l’habitatge assequible i social, així com l’establiment de les polítiques públiques per fomentar el repoblament i que tinguin en compte el desenvolupament econòmic, social i urbanístic del territori. En el seu àmbit competencial i col·laborant amb el conjunt d’actors socials i administratius poden concretar polítiques d’habitatge d’abast territorial més reduït que responguin de manera més eficaç i eficient a les necessitats vinculades al territori.

 

A més, es fa una aposta per reforçar el paper supramunicipal i municipal de les polítiques d’habitatge, per poder-ne millorar la gestió en els municipis de la demarcació de Lleida, amb especial incidència als recursos humans, que han de permetre gestionar i fer efectives les polítiques d’habitatge a desenvolupar comarcalment.

 

Bio Hub Cat

 

D’altra banda, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a la realització d’actuacions per a la creació i posada en marxa del Centre d’Innovació Digital Agroalimentari i Forestal de Catalunya (CIDAF CAT) i del Centre de Serveis per al Desenvolupament Efectiu de la Bioeconomia Circular a Catalunya (BIOHUB CAT).

 

El BioHub Cat va néixer amb la voluntat d’esdevenir aquest pol català de biotecnologies i bioproductes. L’objectiu és que des de les comarques de Lleida es lideri l’impuls d’aquest pol d’infraestructures i serveis al voltant del desenvolupament de la bioecoenomia a Catalunya, perquè Lleida concentra el 50% de la producció agrícola i ramadera del país i cal acostar el coneixement i la innovació al teixit productiu que genera aquests recursos excedentaris i afavorir el desenvolupament industrial al seu voltant.

 

Dins del BiohubCat hi ha 13 línies d’actuació. D’aquestes 13, dues s’ubicaran a Alcarràs, el municipi amb major volum de porcí d’Europa, on es preveuen ubicar: el primer biopolígon de Catalunya i una planta preindustrial d’accés obert per a validació de biotecnologies i bioproductes. Al Parc Agrobiotech s’ubicarà l’oficina tècnica per desenvolupar projectes.

 

Cal recordar que, dels 15 milions de tones de residus orgànics que genera cada any Catalunya, la meitat provenen de Lleida, concretament de l’agricultura, la ramaderia, la indústria agroalimentària i els boscos. Valoritzar aquest material per produir biomaterials, bioproductes o bioenergia pot generar 10 vegades més llocs de treball que aplicar-ho directament al camp o cremar-ho.

 

Aquesta valorització es produeix a la bioindústria. Un dels màxims exponents d’aquesta indústria són les biorefineries, que responen a la necessitat de substituir les matèries d’origen fòssil per bioenergia, com per exemple, en el cas del biogàs.

 

Altres temes

 

La sessió plenària també ha donat el vistiplau a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Centre Comarcal Lleidatà 2023-2026, per un total de 120.000 €, a raó de 30.000 € per anualitat. També ha aprovat el protocol marc de col·laboració en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Xarxa de Governs Transparents de Catalunya), que pretén impulsar la col·laboració amb els municipis i fomentar la transparència i el govern obert en les polítiques públiques.

 

El ple també ha donat llum verda a l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), que segons la proposta s’anomenarà “Consorci Catalunya Internacional”, així com l’aprovació inicial del Reglament del Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

 

Sostenibilitat i Acció Territorial

 

En l’àmbit de la comissió de Sostenibilitat, també s’ha fet l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

 

Pel que fa a la comissió d’Acció Territorial, s’ha donat llum verda a l’Addenda al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consorci Localret, aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida en sessió de 19 de novembre de 2020, per determinar l’aportació de l’any 2023, que serà de 58.000 €.

 

Promoció Econòmica, Patrimoni i Noves Tecnologies

 

Respecte a temàtiques relacionades amb la promoció econòmica, s’ha debatut i aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a la realització d’actuacions per a la creació i posada en marxa del Centre d’Innovació Digital Agroalimentari i Forestal de Catalunya (CIDAF CAT) i del Centre de Serveis per al Desenvolupament Efectiu de la Bioeconomia Circular a Catalunya (BIOHUB CAT), amb una aportació total de 100.000 €, a raó de 50.000 € per any.

 

També s’han acceptat les renúncies presentades per diversos ajuntaments a les subvencions concedides en el Pla de Cooperació per fer front a les despeses per a la certificació i qualificació energètica d’edificis pertanyents o utilitzats pels ajuntament de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, que promoguin la seva rehabilitació energètica.

 

Des de la vessant patrimonial, s’ha aprovat la regularització de l’equipament “Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu” – Edificació de Veterinària a la finca registral 2140 de Torrelameu, propietat de la Diputació de Lleida – en compliment del conveni signat per la Diputació i la Universitat de Lleida, en data 24 de febrer de 2016, pel qual cal formalitzar l’escriptura de declaració d’obra nova i posteriorment inscriure-la al Registre de la Propietat, de forma que es facin les actuacions procedents a la finca registral 2140 de Torrelameu, finca en la qual està ubicada l’edificació de Veterinària, als efectes de regularitzar jurídicament l’edificació de Veterinària i al mateix temps la resta de la finca, utilitzat per als estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal.

 

I, pel que fa a les noves tecnologies, s’ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consorci Localret per establir un marc de relació per a la gestió, coordinació, supervisió i redacció dels projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Lleida en el marc del Pacte Nacional per a una societat digital. La Diputació aportarà un total de 450.503,79 €, a raó de 386.146,11 € l’any 2023 i 64.357,68 € l’any 2024.

 

 

 

 

 

La sessió plenària ha comptat amb la presència de prop d’un centenar de treballadors de la Diputació com a senyal de protesta per les negociacions amb la part social que el govern manté obertes.

 

Lleida, 25 de maig de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat