El Ple de la Diputació aprova el Pla Estratègic de subvencions per al 2023 amb una dotació pressupostària de 85,2 M€

Ple_gener23_01

Ple_gener23_03

Ple_gener23_02

També ha donat llum verda a la Bústia Ètica i de Bon Govern de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, una eina que persegueix fomentar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública, la transparència i la participació ciutadana en els assumptes públics

 

La sessió plenària s’ha iniciat amb un minut de silenci pel feminicidi de Balaguer del passat 19 de gener, i la lectura d’un manifest elaborat des de l’Àrea d’Igualtat i Cooperació Internacional de rebuig a la violència de gènere

 

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha aprovat aquest dijous el Pla Estratègic de subvencions corresponents a l’anualitat 2023 amb una dotació de 85,2 M€. La sessió plenària havia iniciat amb un minut de silenci pel feminicidi ocorregut el passat dia 19 de gener a Balaguer, i la lectura d’un manifest elaborat des de l’Àrea d’Igualtat i Cooperació Internacional, de rebuig a la violència de gènere.

 

Pel que fa al Pla Estratègic, es fonamenta en set eixos. En primer lloc, el suport i cooperació a les actuacions bàsiques dels ens locals, als quals es dediquen 47,7 M€, el 56% dels ajuts per a la millora de les infraestructures i els equipaments municipals, la xarxa de camins i carreteres municipals, i la salut pública. En segon lloc, el foment, suport i cooperació a les activitats d’utilitat pública o interès social, amb 10,5 M€, el 12,4%, que inclou dotació d’equipaments i foment a les polítiques de sostenibilitat, de defensa del patrimoni natural i de sensibilització amb el medi ambient, així com les iniciatives que contribueixen a difondre i promocionar el territori.

 

En tercer lloc, el foment i suport a les activitats que promocionen els principis d’igualtat, solidaritat i cooperació social, que amb 1,4 M€, suposa l’1,72% del total. També, el foment, suport i cooperació a les activitats esportives, amb una previsió de 4,4 M€, el 5,18%, per a infraestructures i equipaments esportius així com el foment de les pròpies activitats esportives; el foment, suport i cooperació a les activitats culturals, a les quals es destinen 10,7 M€, el 12,6% de les subvencions; el foment, suport i cooperació a l’activitat econòmica de les comarques de Lleida, amb 4,8 M€, que representa el 5,73% dels ajuts totals i, finalment, foment i suport a les actuacions de promoció turística del territori de Lleida, eix dotat amb 5,3 M€, el 6,2% de les subvencions regulades per aquest Pla estratègic del 2023.

 

Joan Talarn ha destacat que “aquest Pla Estratègic és un recurs important per a les més de 439.000 persones que viuen a la nostra demarcació, els 231 municipis, les més de 1.300 entitats de població, els 13 consells comarcals i el miler llarg d’entitats i associacions del teixit social que conformen les comarques de Lleida”.

 

Ha afegit que “la Diputació de Lleida ha aprovat el pressupost per al 2023 amb el gran objectiu de consolidar l’estructura de repartiment de fons al món local sobre bases objectives de repartiment amb correccions fonamentades amb criteris de discriminació positiva per a territoris amb despoblament o amb dificultats pròpies de l’entorn de muntanya”.

 

Bústia Ètica

 

El Ple també ha donat la llum verda a l’aprovació inicial del Reglament regulador de la Bústia ètica i de Bon Govern de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

 

La Bústia Ètica i de Bon Govern de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms és una eina que persegueix fomentar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública, la transparència i la participació ciutadana en els assumptes públics.

 

El reglament defineix el seu objecte i objectius, el règim jurídic aplicable, l’àmbit d’aplicació objectiu i subjectiu, el procediment de gestió d’alertes, els drets de les persones alertadores i de les persones alertades, les funcions del responsable del sistema i els requisits de publicitat, confidencialitat i protecció de dades.

 

La bústia de denúncies anònimes rebrà les alertes que tinguin lloc en el marc de les actuacions previstes al Pla Antifrau de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms per la gestió dels fons Next Generation UE, com les alertes d’altres situacions d’infraccions, mala praxi, frau, corrupció i altres conductes que lesionin l’interès públic. A més, serà un canal intern d’informació que possibilita la presentació d’informació respecte determinades conductes que està integrat dins del sistema intern d’informació segur i confidencial.

 

“Amb aquest mecanisme, volem fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública, afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al seu servei, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives i promoure el foment dels valors ètics en la gestió pública a través de la participació ciutadana”, ha destacat Joan Talarn.

 

Pla normatiu per al 2023

 

La sessió plenària ha aprovat també el Pla normatiu per a l’anualitat 2023. La normativa en matèria de transparència i bon govern estableix, com a principi general, la millora de la qualitat normativa establint que l’Administració pública ha d’exercir la iniciativa normativa de manera que el marc normatiu resultant sigui previsible, tan estable com sigui possible i fàcil de conèixer i comprendre per als ciutadans i els agents socials.

 

Per aquesta raó, s’ha dissenyat aquest pla normatiu que comprèn les ordenances i reglaments que està previst que s’aprovin i/o modifiquin durant l’any a la Diputació de Lleida.

 

Aquesta planificació té tres àmbits generals d’actuació del Bon Govern, com adaptar el Codi de Conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms d’acord amb al Pla de Mesures Antifrau per la gestió de les ajudes Next  Generation; l’aprovació d’un Codi de Conducta de les persones treballadores de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, i el reglament regulador de la Bústia Ètica i de Bon Govern de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

 

Des de la vessant de la potestat autoorganitzativa, també s’adapten els estatuts dels organismes autònoms (Patronat de Promoció Econòmica, Institut d’Estudis Ilerdencs, Patronat de Turisme, OAGRTL) al nou règim jurídic de l’administració institucional, així com també es fa amb els de l’IEI.

 

Finalment, s’actua en l’àmbit de l’administració electrònica, la seguretat en la informació i la protecció de dades; en el de Recaptació Tributària amb modificació de diferents ordenances fiscals, així com accions en matèria de planificació de Recursos Humans i el Pla de Subvencions.

 

Altres temes

 

El Ple també ha donat el vistiplau a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del “Projecte constructiu. Millora de la intersecció de la carretera local L-203 de Sant Antolí a Rubinat amb la carretera N-II. Tram: Travessera urbana dels Hostalets (Sant Antolí i Vilanova) redactat pel Servei de Vies i Obres, que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 575.241,38 € i un pressupost per a coneixement de l’administració, que inclou l’afecció de terrenys, de 591.566,36 €.

 

Mocions

 

En l’apartat de mocions, s’ha aprovat parcialment la presentada per grup polític d’ECP per a la protecció de la salut pública i els drets dels animals, i rebutjant els punts que feien referència que la Diputació de Lleida insti els ajuntaments de la demarcació que no en disposin i faciliti suport tècnic i jurídic, per redactar, tramitar i aprovar o, si s’escau, actualitzar, les respectives ordenances municipals de Protecció i Benestar Animal, i també que obri una línia de subvencions a les entitats animalistes sense ànim de lucre per a projectes de gestió de refugis per a animals abandonats i de gestió CER (captura, esterilització i retorn) de les colònies de gats ferals i urbans, i establint un cens.

 

Lleida, 26 de gener de 2023

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat