Serveis

La Secció d’Arqueologia dels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, ofereix assessorament i assistència tècnica en l’estudi, recerca, conservació i difusió dels béns patrimonials dels ajuntaments, especialment d’aquells que no disposen d’un servei municipal especialitzat.

Duu a terme programes de recerca i estudi centrats, principalment, en períodes històrics que abasten des de l’Edat del bronze fins al món medieval.

També té cura dels fons i llegats en matèria de patrimoni arqueològic que custodia.

 

Serveis als Municipis:

   Servei d’Assessorament Tècnic (SAT)

  • Enllaç
  • Assessorar els ajuntaments en temes d’actuació i gestió del patrimoni.
  • Atenció de consultes sobre patrimoni arqueològic.

   Servei d’Assistència Tècnica (SIAT):

  • Enllaç
  • Suport científic i tècnic per a intervencions arqueològiques.
  • Documentació i elaboració d’estudis de patrimoni: elaboració de catàlegs i inventaris; redacció d’informes i realització d’estudis per a la declaració de BCIL.
  • Coordinació en la redacció de projectes interdisciplinaris.

 

Servei d’atenció als usuaris:

  • Servei de biblioteca especialitzada i assessorament bibliogràfic sobre arqueologia i patrimoni en general.