Transparència econòmica i financera

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

1.- Informació comptable i pressupostària


37. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos en el període d’informació pública i les contestacions i/o resolucions corresponents.

38. Es publiquen informes periòdics de l’execució dels Pressupostos (mínim trimestralment).

39. Es publiquen de forma actualitzada les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern.

41. Es publiquen els estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, diferenciant entre els serveis obligatoris i no obligatoris.

42. Es publica si la Diputació compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària (dèficit zero i/o dèficit excepcional en base a indicadors), la regla de despeses i el límit de deute tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del Pressupost.

2.- Transparència en els ingressos i les despeses

44. Es publica la informació mensual emesa al MINHAP en compliment de la Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, sobre les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica d’estabilitat

45. Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d’ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).

46. Ingresos i gastos per habitant (Ingresos tributaris no cedits / Núm. habitants) i  (Obligacions reconegudes netes / Núm. habitants).

3.- Transparència en els deutes de la Diputació

47. Es publica expressament l’import del deute públic total de la Diputació, i la seva evolució temporal.

48. Es publiquen els informes de morositat trimestral aprovats pel Ple de la diputació

Es divulguen els següents indicadors:

49. Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer) / Núm. habitants) i Endeutament relatiu (Deute Diputació / Ingressos corrents del pressupost).

50. Informe de la Intervenció sobre compliments dels períodes de pagament a proveïdors d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària.