Transparència en la informació sobre la Diputació

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació


1. S’especifiquen dades biogràfiques i l’adscripció política del President i dels Diputats/ades.

2. S’especifiquen les adreces electròniques del President i dels Diputats/ades.

4. Es fa pública (i queda emmagatzemada a la web) l’Agenda d’activitats i visites dels alts càrrecs i els Diputats.

5. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Diputació, amb especificació anual de les dotacions cobertes i vacants dels empleats públics, així com les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.

6. Es publica el règim de dedicació dels càrrecs electes i les  retribucions màximes que aquests podran percebre en funció de la normativa legal.

7. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació, i l’import individual o col·lectiu, actual i, en el seu cas futur, de les seves retribucions.

2.- Informació sobre l’organització i el patrimoni de la Diputació

8. Es publica  la relació dels òrgans col·legiats de la Corporació i la seva composició (IEI, PROMECO, TURISME) , així com la remuneració i dietes per assistència.

9. Es publica la relació d’immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació.

10. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació.

11. Existeix a la web un espai per als diferents Grups polítics representats a la Diputació (per tal que aquests puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i/o les seves recomanacions).

14. Es publica l’Inventari de Béns i Drets de la Diputació.

15. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o les Plantilles de Personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats provincials.

3.- Informació sobre l’estructura de la Diputació i la província

16.Es publiquen els Reglaments orgànics de la Diputació i la resta de normativa de desenvolupament de la seva capacitat de autoorganització.

17. Es publica la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què té participació la Diputació (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.) així com enllaços als webs corresponents.

18. Es publica un cens de demarcacions i entitats de la província (i la seva respectiva població): a) Partits judicials, b) Municipis; c) Mancomunitats; d) Entitats d’Àmbit Territorial inferior a municipi (EATIM).

19. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província: piràmides de població, renda per càpita, índex d’atur, % de superfície forestal, % de superfície d’explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà, entre altres.

20. Es publica informació mediambiental, educativa, i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l’àmbit de la província.

4.- Informació sobre normes i institucions provincials

Es divulga informació dels òrgans de govern provincials:

21. Ordres del dia dels Plens Provincials amb anterioritat a la celebració de les sessions.

22. Actes o Acords íntegres dels Plens Provincials.

23. Actes o Acords íntegres de les Juntes de Govern.

24. Es publiquen i es mantenen actualitzades les Ordenances i reglaments propis.