Subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals, anualitat 2022

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals i per al finançament de despeses derivades de la preparació d’activitats firals que no s’han pogut realitzar a causa de la covid-19

Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals 2022

  1. Diligència de la Junta de Govern 
  2. Extracte de la convocatòria publicat al BOP 

Documentació a presentar:

Documentació a presentar per a la justificació:

1.- Compte justificatiu simplificat

2.- Certificat acreditatiu del compliment dels criteris de valoració utilitzats en la concessió de les subvencions

3- Declaració responsable de publicitat

4.- Declaració en aplicació de la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència: Només és obligatori en el supòsit que l’actuació subvencionada impliqui contacte habitual amb menors d’edat.

5- Certificació de l’expedient administratiu de contractació: Només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a les quanties establertes per al Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per al contracte menor.

Un cop emplenat el compte  justificatiu i signat electrònicament, heu de presentar-lo, juntament amb la resta de documentació, mitjançant instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de la Diputació (https://tramits.diputaciolleida.cat/), o bé a través de la Tramesa genèrica de la plataforma EACAT.