Pla per al finançament d’inversions en matèria de Salut de la Diputació de Lleida 2020 – 2022

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Criteris del Pla. Aprovació definitiva del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2020,2021 i 2022 per als Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida (PDF) Sol·licitud telemàtica Tramesa electrònica per a presentar la sol·licitud i documentació complementària: Decret 2021/861, de 29 de març, sobre la determinació de l’interès aplicable en els supòsits de reintegrament de subvencions per adaptar el plans especials d’assistència i cooperació de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, aprovats els exercicis 2020 i 2021, al que disposa l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (PDF) CÀLCUL INTERESSOS DE DEMORA PER REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS (DOC)

En funció de la tipologia de sol·licitud caldrà utilitzar un dels dos apartats següents:

Models de formularis per a la justificació dels Plans d’assistència i cooperació d’inversions:

  1. Certificat administratiu de contractació del finançament consolidat.
  2. Certificat administratiu de contractació consolidat per administració.
  3. Certificat administratiu de contractació del finançament consolidat per a bens immobles.
  4. Compte justificatiu.
  5. Declaració responsable sobre publicitat
  6. Certificació d’obra.
  7. Informe tècnic d’execució per actuacions adjudicades com a contractes menors.
  8. Consulta de codis d’expedient de Pla d’Inversions

Model de sol·licitud de canvi de destinació de les actuacions d’inversió dels plans de Salut i Cooperació municipals objecte de subvenció