Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social dels consells comarcals i l’Ajuntament de Lleida, anualitat 2021

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Criteris del Pla (PDF) Modificacions - Criteris del Pla (PDF) Formulari de la declaració d’acceptació Instruccions per emplenar i trametre la declaració d'acceptació (PDF)

JUSTIFICACIÓ:

Compte justificatiu del Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de TELEASSISTÈNCIA Relació de despeses d’Urgència social (DOC) Decret 2021/861, de 29 de març, sobre la determinació de l’interès aplicable en els supòsits de reintegrament de subvencions per adaptar els plans especials d’assistència i cooperació de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, aprovats els exercicis 2020,2021 i 2022, al que disposa l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (PDF) CÀLCUL INTERESSOS DE DEMORA PER REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS (DOC)