Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social dels consells comarcals i l’Ajuntament de Lleida, anualitat 2020

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Criteris del Pla (PDF) Modificacions - Criteris del Pla (PDF) Formulari de la declaració d’acceptació Instruccions per emplenar i trametre la declaració d'acceptació (PDF) Compte justificatiu del Pla econòmic per al finançament dels serveis socials bàsics de TELEASSISTÈNCIA (DOC) Compte justificatiu del Pla econòmic per al finançament DE PRESTACIÓ D’URGÈNCIA SOCIAL (DOC) Decret 2021/861, de 29 de març, sobre la determinació de l’interès aplicable en els supòsits de reintegrament de subvencions per adaptar el plans especials d’assistència i cooperació de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, aprovats els exercicis 2020 i 2021, al que disposa l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (PDF) CÀLCUL INTERESSOS DE DEMORA PER REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS (DOC)