Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut, per al 2021

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Criteris del Pla (PDF) Formulari de la declaració d’acceptació Instruccions per emplenar i trametre la declaració d'acceptació (PDF) Compte justificatiu plans de cooperació/concertació Document de consulta del codi d’expedient del Pla (PDF) Decret 2021/861, de 29 de març, sobre la determinació de l’interès aplicable en els supòsits de reintegrament de subvencions per adaptar el plans especials d’assistència i cooperació de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, aprovats els exercicis 2020 i 2021, al que disposa l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (PDF) CÀLCUL INTERESSOS DE DEMORA PER REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS (DOC)