Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Caldrà utilitzar el següent apartat :

Decret 2021/861, de 29 de març, sobre la determinació de l’interès aplicable en els supòsits de reintegrament de subvencions per adaptar el plans especials d’assistència i cooperació de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, aprovats els exercicis 2020 i 2021, al que disposa l’article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

CÀLCUL INTERESSOS DE DEMORA PER REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

Models de formularis per a la justificació dels Plans d’assistència i cooperació d’inversions:

  1. Certificat administratiu de contractació del finançament consolidat.
  2. Certificat administratiu de contractació del finançament consolidat per a bens immobles.
  3. Certificat administratiu de contractació consolidat per administració.
  4. Compte justificatiu.
  5. Certificació d’obra.
  6. Informe tècnic d’execució per actuacions adjudicades com a contractes menors.
  7. Declaració responsable sobre publicitat
  8. Declaració responsable d’obligacions

Si voleu consultar els Criteris del Pla originals i les respectives modificacions, ho podeu fer a través dels següents enllaços: