Registre d’autoritzats per a la inserció d’anuncis al “Butlletí Oficial de la Província” (BOP) de Lleida

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

Autorització per ordenar la inserció d’anuncis de les entitats locals a publicar al “Butlletí Oficial de la Província” (BOP) de Lleida

Qui ho pot sol·licitar

Les entitats locals

Documentació

Diligència d’autorització d’Alcaldia/Presidència a determinades persones per inserir anuncis de les respectives entitats locals al “Butlletí Oficial de la Província” (BOP) de Lleida.

Autorització (PDF)

Procediment

Trametre la documentació a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida (carrer del Carme, 26, 25007 LLEIDA)

Model per inserir anuncis al BOP

Aspectes de la nova Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies

El dia 26 d’abril va entrar en vigor la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies, que configura amb caràcter definitiu el “Butlletí Oficial de la Província”, en endavant BOP, com un servei públic d’àmbit provincial, i atribueix exclusivament a la Diputació la responsabilitat de la seva edició i gestió.

L’efecte immediat d’aquesta disposició comporta que, a partir d’aquesta data, caldrà presentar els originals dels documents que s’han de publicar al Registre General de la Diputació i, per tant, desapareix el tràmit de presentació al registre de la Subdelegació del Govern.

Amb la finalitat de comprovar l’autenticitat dels originals tramesos per a la seva publicació, la Diputació ha de crear un registre de les autoritats i funcionaris autoritzats per a signar l’ordre d’inserció. En el registre es farà constar tant la signatura autògrafa com el nom i càrrec de cadascuna de les persones autoritzades.

Per posar en funcionament el registre totes les administracions, d’acord amb la seva normativa específica, acreditaran, davant la Diputació, les persones facultades per a ordenar la publicació d’edictes.

Amb l’objectiu de poder donar compliment a aquesta obligació, us adjuntem un model normalitzat per facilitar-nos la informació. Mentre no tinguem constància de les persones expressament autoritzades es tramitaran, pel que fa a l’administració local, les peticions de publicació signades pels alcaldes i els presidents de les entitats locals.

Pel que fa al règim econòmic del BOP, la normativa modifica la regulació de la taxa de publicació d’edictes i condiciona la seva aplicació a un procés especial de revisió de l’ordenança fiscal que la Diputació ha de dur a terme, en els terminis específics indicats per la nova normativa.

Sobre aquest aspecte i altres novetats que es derivin de l’aplicació de la llei, s’informarà a mesura que la Diputació vagi prenent les decisions oportunes.

Model de resolució d'alcaldia (PDF)