Servei d’informes i assistències tècniques (SIAT)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El Servei d’Informes i Assistències Tècniques, en endavant SIAT, és un servei de suport i assistència tècnica destinat a realitzar els informes i assistències tècniques que es detallen a títol no exhaustiu a continuació:

 • Informes tècnics que versaran sobre:
 1. Infraestructures viàries i obres civils
 2. Xarxes d’instal·lacions municipals
 3. Equipaments municipals
 4. Patrimoni arquitectònic
 5. Patrimoni arqueològic Topogràfics, alineacions i rasants
 • Assistència en la redacció de plecs tècnics i en la definició dels paràmetres de valoració de licitacions d’obres.
 • Assistència a les meses de contractació.
 • Assistència a actes de replanteig i actes de recepció d’obres.
 • Assistència en la supervisió i fiscalització d’obres subvencionades.
 • Assistència en valoracions de béns immobles.

Criteris de priorització:
Primer. Els municipis de menys de 1.000 habitants.
Segon. La data del registre d’entrada.
Tercer. En el cas de múltiples consultes del mateix ens local, es prioritzarà una consulta per entitat local.

El servei SIAT serà gratuït.

Formulari de la sol·licitud Criteris SIAT (PDF)