Oficina de Supervisió de Projectes (OSP)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Creació de l’Oficina de Supervisió de Projectes, en endavant OSP,  en compliment de la disposició addicional tercera, apartat 6, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

L’OSP de la Diputació de Lleida és un òrgan col·legiat que informarà de l’acompliment de les disposicions legalment establertes i dels requisits i condicions tècniques dels projectes d’obres i d’instal·lacions que es pretenguin dur a terme per la Diputació i, pels municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Lleida que ho sol·licitin.

1.- Pressupost base de licitació del contracte d’obres que sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs).

2.- Projectes amb pressupost base de licitació inferior a l’assenyalat de 500.000 euros (IVA exclòs), en determinats supòsits d’estabilitat, seguretat i estanqueïtat.

Criteris de Supervisió de projectes (OSP) (PDF) Formulari de la sol·licitud