Comissions de caràcter sociolaboral

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

De conformitat amb els pactes i convenis que regulen les relacions del personal de la corporació, el Ple es dóna per assabentat de l’existència de les comissions següents:

  • Comissió de seguiment funcionarial.
  • Comissió paritària laboral de la Diputació.

 

Composició

 

President
El de la Diputació.

 

Vocals
El president de la Comissió de Finances i Gestió de Tributs, el president de la Comissió de Recursos Humans i Planificació i dos diputats més que nomenarà el president de la Diputació.

 

Secretària de la Comissió de Seguiment Funcionarial
Tel. 973 704 115

 

Secretari de la Comissió Paritària Laboral
Tel. 973 704 030