Serveis tècnics

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Els Serveis Tècnics desenvolupen tasques d’assessorament i suport en la redacció de projectes tècnics i direcció d’obres de les infraestructures de titularitat municipal, així com de les pròpies instal·lacions i edificis de la Diputació. També s’encarreguen de la conservació, condicionament i millora de la xarxa viària de la corporació, que compta amb més de 800 quilòmetres de carreteres locals que vertebren el territori.

La corporació executa anualment una trentena d’intervencions a totes les comarques, tant si són de titularitat municipal com si depenen directament de la Diputació de Lleida amb l’objectiu de garantir la seguretat vial com a prioritat màxima.

A més de les actuacions de millora i manteniment de les vies, des del departament també fa un esforç per clarificar les competències de cada administració sobre la xarxa viària local i comarcal amb el traspàs als consistoris d’alguns trams urbans.

A través del Servei de Vies i Obres, la Diputació de Lleida també elabora cada any un pla d’actuació, coordinació i informació per a la xarxa viària de les comarques de Lleida. L’objectiu és minimitzar l’impacte de nevades, gelades i situacions climatològiques d’emergència a les carreteres directament gestionades per la corporació.

El servei reserva anualment unes 5.000 tones de potassa, 2.000 de les quals es distribueixen directament als ajuntaments i la resta a les carreteres.

La Diputació de Lleida, amb la col·laboració de l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Infraestructures.cat, ha posat a punt un “Plec de prescripcions tècniques generals d’obra civil (PPTG-DLL)”, document que agrupa i sistematitza el conjunt de prescripcions tècniques que han d’acomplir gairebé la totalitat dels materials i partides d’obra que s’integren en les obres públiques a executar pels municipis.

El PPTG-DLL es una eina d’ajuda directa per l’elaboració dels projectes constructius, i en concret per a la redacció del document núm. 3 “Plec de prescripcions tècniques particulars” a preparar pels tècnics municipals en tot tipus d’actuacions d’obra civil: projectes d’urbanització, camins i carreteres municipals, pavimentacions de carrers, murs de contenció, estabilització de vessants, etc.

La Diputació de Lleida mantindrà actualitzat el document amb versions successives per assegurar la vigència la normativa tècnica i els procediments constructius que en ell es contenen.

Es pot sol·licitar la versió editable d’aquest mateix PPTG-DLL, adreçant-se al Servei de Vies i Obres.