Ajuts als consells comarcals per al finançament del servei de menjador escolar no obligatori (curs 2017-2018)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Pel que fa al menjador escolar dels alumnes del servei de transport no obligatori, i atenent la impossibilitat del Departament d’Ensenyament de continuar garantint la gratuïtat del servei, la Diputació manifesta la voluntat i la disposició a col·laborar econòmicament al seu finançament.

Les famílies pagaran 3,10 €, independentment del cost del servei de menjador. El finançament de la Diputació serà de la resta del cost del servei de menjador, amb un màxim de 3,10 €.

La dotació econòmica per atendre el finançament del cost d’aquests serveis es preveurà al pressupost. La distribució per a cadascuna de les comarques es durà a terme segons les dades del cost dels serveis que seran facilitades i/o validades pel Departament d’Ensenyament.

Els consells comarcals, com a entitats col·laboradores i/o beneficiaris dels ajuts, podran disposar d’una bestreta de fins al 80% del total de l’ajut, facilitant així el cobrament a les empreses que presten els serveis.

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC) Declaració en aplicació de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (DOC) Declaració responsable sobre publicitat (DOC)

2016 – 2017

Compte justificatiu (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Compte justificatiu simplificat, entitats privades (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)