Salutació del president de la Diputació

Joan ReñéL’actual estructuració territorial i administrativa de Catalunya és el resultat d’un llarg procés històric durant el qual les diputacions catalanes han desenvolupat sovint un paper cabdal en l’ordenació administrativa del país, especialment durant períodes excepcionals de la nostra història, com ho van ser la creació de la Mancomunitat de Catalunya (1914), a partir de la fusió de les diputacions catalanes, o la recuperació de la Generalitat provisional (1977), a l’inici de l’etapa democràtica, estretament lligada a les actuals diputacions.

Pel seu caràcter de govern intermedi i d’elecció indirecta, les funcions i atribucions reals de les diputacions i la seva incidència en pobles i comarques no són prou conegudes per la ciutadania. Tot i amb això, les diputacions són perfectament percebudes des dels diversos nivells de l’Administració com una eina de gestió, cooperació i coordinació del món local, i han esdevingut una referència essencial, tant per a l’Administració central i autonòmica, com per a la majoria d’estructures locals (ajuntaments i consells).

Catalunya és un país administrativament endreçat, però mancat de recursos pels incompliments reiterats de l’Estat espanyol en gairebé tots els seus àmbits de relació. I el món local es troba en la primera línia de les deficiències d’un finançament clarament injust i insolidari.

Per tant, en territoris rurals com les comarques de Lleida, amb gran dispersió demogràfica sobre una àrea territorial extensa i amb un perfil de municipis on el 75%  dels quals té menys de 1.000 habitants, les administracions intermèdies com la Diputació de Lleida són d’especial importància per a la supervivència del món local i per mantenir-lo viu i competitiu.

L’actual conjuntura europea, amb un escenari de profunda crisi econòmica, elevats índexs d’atur, reducció de la despesa i aprimament de les administracions públiques, està portant els estats membres a un canvi de paradigma que posa a revisió el model actual d’Administració pública amb l’objectiu de buscar polítiques de cooperació interadministrativa basades en una millor efectivitat, eficàcia i eficiència. Mentre hi ha països que es decanten per una distribució racional de la competència administrativa, n’hi ha d’altres que sota criteris d’estabilitat pressupostària i clarificació de competències encobreixen una operació recentralitzadora de l’Administració, de greus conseqüències per al món local.

Qualsevol nou model d’organització de l’Administració local ha de respondre a criteris d’eficiència, subsidiarietat, coresponsabilitat i equitat. I les organitzacions intermèdies com les diputacions, en tant que instruments de gestió comuna de serveis locals, han de reafirmar-se com a element referencial i de coordinació del món local i davant dels seus ciutadans.

Aquesta nova web té dos propòsits principals: posar en valor la incidència directa de les polítiques de cooperació, coordinació i col·laboració de la Diputació de Lleida en el seu entorn natural, els pobles i les comarques de Lleida i els seus governs locals; i reforçar la plena transparència en la gestió dels recursos públics i la igualtat dels ciutadans en l’accés a la informació de les administracions públiques catalanes.

Espero que aquesta nova web, a banda d’aprofundir plenament en conceptes com qualitat democràtica de la vida pública i transparència en la gestió de les administracions, sigui una eina útil per al món local i la ciutadania.

Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida

joanrene@diputaciolleida.cat

Saludo del presidente de la Diputación
Saludo del presidente de la Diputación
Salutacion deth president dera Deputacion
Salutacion deth president dera Deputacion